Do­bra Mu­zyka to umie­jęt­ność wy­czu­cia chwili, na­stroju i kli­matu. To ela­stycz­ność, która po­zwala z jed­nej strony do­pa­so­wać się do ak­tu­al­nej sy­tu­acji, z dru­giej zaś – twór­czo, z in­wen­cją i kunsz­tem ją kształ­to­wać. Do­bra Mu­zyka jest in­te­gra– lną czę­ścią do­brej zabawy.
Do­bra Za­bawa to wy­jąt­kowe wy­czu­cie smaku, które z jed­nej strony po­maga uchwy­cić wła­ściwy mo­ment na po­ryw ener­gii, dy­na­mizm, we­rwę, z dru­giej strony na lek­kość, pro­stotę i hu­mor, a z trze­ciej zaś na chwilę ro­man­ty­zmu, wzru­sze­nia, a na­wet nostalgii.
Do­bry DJ jest z jed­nej strony sub­tel­nym tłem, dys­kret­nym to­wa­rzy­szem roz­woju za­bawy, a z dru­giej moc­nym świa­tłem, pro­wo­dy­rem, wo­dzi­re­jem, który po­rywa i in­spi­ruje.
Do­bry DJ to ktoś o wielu wcie­le­niach, za­ska­ku­jący w swych ko­lej­nych od­sło­nach. Zmienny do tego stop­nia, że prze­wi­dy­walna może być je­dy­nie ja­kość wy­ko­na­nia.
Do­bry DJ to rów­nież ktoś z prze­sła­niem. To ktoś, kto nie­sie, wzmac­nia treść wła­ściwą dla świę­to­wa­nia chwili za­ślu­bin. To ktoś, kto po­może uczy­nić we­sele dru­gim (tuż po ce­re­mo­nii ślubu), istot­nym kro­kiem na no­wej dro­dze życia.

 

 

 

Co to jest ślub?

Au­dio clip: Adobe Flash Player (ver­sion 9 or above) is re­qu­ired to play this au­dio clip. Do­wn­load the la­test ver­sion here. You also need to have Ja­va­Script ena­bled in your browser.

Z wy­ra­zami sza­cunku
i przy­ja­ciel­skim po­zdro­wie­niem

DJDO­BRY